นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โรงเรียนวัดท่าราบ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกลู)

โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกลู)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ 6ไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ระยะทาง 10กม. พระครูสังฆรักษ์ เจริญสุทธาโน
เป็นเจ้าอาวาส วัดท่าราบ นายนรงค์ บัวชุม
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน


“ความรู้คู่คุณธรรม”


คำขวัญของโรงเรียน

“ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาอารมณ์ ชื่นชม
สิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี ”


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนวัดท่าราบเป็นโรงเรียนปฏิรูป ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คู่คุณธรรม มีความรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาพันธ์กิจของโรงเรียน
1.ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่ไปกับการเรียนสอน
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เต็มตามศักย์ภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและทุกภาคส่วนจากสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนร่วมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นห่วง จิงๆๆน้าค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...